GLTV vedtægter

Vedtægter for Gjern lokalTV

vedtaget på den stiftende generalforsamling 21. februar 2018

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1.
 Foreningens navn er Gjern lokalTV
Stk. 2.
 Foreningens hjemsted er Gjern by, Silkeborg Kommune

§2 Foreningens formål

Stk. 1.
 Foreningens formål er at formidle nyheder, information og fortællinger i relation til Gjern by og omegn, for herigennem at bidrage til at styrke fællesskab og medborgerskab på egnen.
Stk. 2.
 Foreningen etablerer og driver en hjemmeside www.gjernlokaltv.dk for at varetage denne formidling.
Stk. 3.
 Borgere i Gjern opfordres til at bidrage med indslag. Dette kræver en kort vejledning, for at sikre et ensartet kvalitetsniveau.
Produktion af indslag er ulønnet.

§3 Foreningens samarbejde med andre foreninger

Foreningen skal være anpartshaver i Gjern almennyttige Udviklingsselskab ApS (GAU ApS), og inviterer til samarbejde med andre foreninger i Gjern (f.eks. Borgerforeningen m.fl.).

§4 Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.
 Som medlemmer kan optages enhver, som vedkender sig foreningens formål og som har tilknytning til Gjern by og omegn.
Stk. 2.
 Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.

§5 Generalforsamling

Stk. 1.
 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved elektronisk indkaldelse til medlemmerne.
Stk. 3.
 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4.
 Stemmeret på generalforsamlingen har alle registrerede medlemmer, der har betalt kontingent.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 5.
 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens/formandens beretning.
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag.
Valg i henhold til §6, stk.2 og 3.
Valg af 1 bestyrelsessuppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant
Evt.

Stk. 6.
 Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
Stk. 7.
 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1.
Stk. 8.
 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 50% medlemmer skriftlig stiller krav herom.

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.
 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk. 2.
 Formand vælges på lige år.
Stk. 3.
 Næstformand og kasserer vælges på ulige år.
Stk. 4.
 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5.
 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6.
 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Stk. 7.
 Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 8. 
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

§7 Regnskab og revision

Stk. 1.
 Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut
Stk. 2.
 Regnskabsåret er 1. januar – 31.december
Stk. 3.
 Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen
Stk. 4.
 Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§8 Tegningsregler

Stk. 1.
 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

§9 Hæftelse

Stk. 1. 
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1.
 Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11 Opløsning

Stk. 1.
 Foreningens opløsning kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Ved den første skal der være 2/3 flertal og ved den anden simpelt flertal blandt de fremmødte.
Stk. 2.
 Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål: Anden foreningensaktivitet som understøtter fællesskab og medborgerskab I Gjern by og omegn.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 21. februar 2018

Dirigentens navn og underskrift
Steen Andersen

Formandens navn og underskrift
Johannes Berggreen

På første ordinære generalforsamling valgtes som bestyrelse:

.Johannes Berggreen (formand)

Stefan Rossel (næstformand)

Gunnar Hede (kasserer)